Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„EKSPERT URODY 2020”

 

I. REGULAMIN I ORGANIZATOR KONKURSU

1.1.    Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „EKSPERT URODY” IV edycja określa sposób i warunki przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu „Ekspert Urody 2019” przez Empire Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 54C, 05-250 Radzymin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588218, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636983, REGON: 363067891.

1.2.    Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Ekspert Urody” IV edycja („Konkurs”).
1.3.    Organizatorem Konkursu jest Empire Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 54 C, 05-250 Radzymin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588218, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636983, REGON: 363067891 („Organizator”).
1.4.    Konkurs rozpoczyna się dnia 1 marca 2020 roku i kończy 31 grudnia 2020 r.
1.5.    Konkurs jest prowadzony na obszarze Polski.

1.6.    Regulamin Konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Konkursie są dostępne przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej www.peel-mission24.pl w zakładce Regulamin oraz w siedzibie Organizatora przy Al. Jana Pawła II 54C, Radzymin 05-250.

1.7.    Przystępując do konkursu, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

II.  WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

2.1 Konkurs, Program  – program lojalnościowy przeznaczony dla kontrahentów Empire Pharma Sp z o.o., pracujących na marce Peel Mission®, zorganizowany przez Organizatora, pod nazwą „EKSPERCI URODY” IV edycja. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców.

2.2 Platforma – sklep on-line, którego właścicielem jest Organizator, dostępny pod adresem: 
Empire Pharma Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 54 C; 05-250 Radzymin.

2.3 Uczestnik – kontrahent Organizatora, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, który na dzień przystąpienia do udziału w Programie ma ukończone 18 lat oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który prowadzi salon kosmetyczny wykorzystujący produkty marki Peel Mission®. 

2.4 Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe i dane firmy kontrahenta, który przystąpił do Konkursu oraz zgodę na ich przetwarzanie, jak również oświadczenie woli o przystąpieniu do Konkursu oraz zgodę na uczestnictwo w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
2.5 Punkty – jednostki rozliczeniowe w Konkursie przyznawane Uczestnikom Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich towarów na Platformie.

2.6 Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika w Platformie obsługującej Konkurs, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Konkursu. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Konkursu.

2.7 Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w ramach Konkursu.

2.8 Nagroda – nagroda rzeczowa w ramach oferty produktów w Konkursie dostępnych na Platformie, która może zostać wydana Uczestnikowi w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie Programu na Koncie Uczestnika, zgodnie z zasadami Regulaminu.

2.9 Polityka Ochrony Prywatności – dokument umieszczony na stronie internetowej Organizatora (Empire Pharma Sp. z o.o.; Al. Jana Pawła II 54 C; 05-250 Radzymin; zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Platformy i strony internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002., nr 101, poz. 926 ze zm.) Uczestników Konkursu, którzy korzystają z Platformy, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 j.t.) oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

III. ZAŁOŻENIA KONKURSU

3.1    Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu towarów na Platformie, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

3.2    Przystąpienie do Konkursu i uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3.3    Osoba zainteresowana uczestnictwem w Konkursie przystępuje do Konkursu poprzez prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, dostępnego na Platformie www.peel-mission24.pl, a następnie potwierdzenie i aktywację konta dokonaną przez Organizatora.

3.4    W przypadku, gdy Formularz Rejestracyjny nie został prawidłowo wypełniony lub osoba przystępująca do Konkursu nie spełnia kryteriów ustalonych w Regulaminie, Organizator ma prawo do nie aktywowania konta uczestnika.

3.5    Konkurs rozpoczyna się z dniem 01.03.2020 i trwa do 31.12.2020.

3.6    Uczestnik gromadzi punkty na Koncie Uczestnika poprzez zakup towarów na Platformie lub za pośrednictwem przedstawiciela regionu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

3.7    Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.

3.8    Uczestnik Konkursu może sprawdzić stan Konta Uczestnika poprzez Stronę Internetową www.peel-mission24.pl., z zachowaniem zasad korzystania ze Strony Internetowej wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności.

3.9    Punkty zbierane są przez Uczestników Konkursu w następujący sposób: wartość transakcji zakupu towarów (produkty detaliczne) dokonanej przez Uczestnika na Platformie (lub za pośrednictwem Przedstawiciela) zostaje przeliczona na Punkty w ten sposób, że za każde 1 złotych netto wartości zakupu netto Uczestnik otrzymuje 1 punkt, które to Punkty za pośrednictwem Platformy naliczane są na Koncie Uczestnika.

3.10    Naliczenie Punktów jest możliwe w chwili dokonania transakcji na Platformie, natomiast aktualizacja Stanu Konta Uczestnika Konkursu odbywać się będzie najpóźniej w ciągu 1 miesiąca na stronie www.peel-mission24.pl. Aktualizacja punktów następuje maksymalnie do 7 dnia każdego kolejnego miesiąca (za miesiąc poprzedni).

3.11    Punkty w Konkursie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu, przy zaksięgowaniu płatności za zakupy towarów.

3.12    Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zachowują ważność do 31.01.2021.

3.13    W przypadku zwrotu towaru, za który Uczestnikowi zostały naliczone Punkty, w tym w ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona przez Organizatora, Punkty naliczone za zakup takiego towaru zostają anulowane i nie mogą być one wymienione na Nagrodę rzeczową.

3.14 Nagrody rzeczowe otrzymywane za punkty są ściśle określone w „Katalogu Nagród”, dostępnym na stronie www.peel-mission24.pl.

3.15    W ramach Konkursu oraz działań promocyjnych Uczestnik oprócz naliczonych Punktów za zakup towarów, może zostać nagrodzony jedną z trzech nagród głównych.

3.16    Zwycięzcy Konkursu (zdobywcy trzech głównych nagród) zostaną ogłoszeni podczas uroczystego bankietu, który odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora po zakończeniu Konkursu edycji 2020.

3.17    Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto spełnia warunki wymienione w punkcie IV Regulaminu.

IV. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

4.1    W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:
a)    są pełnoletnimi osobami fizycznymi,
b)    posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c)    zapoznają się z Regulaminem Konkursu oraz zaakceptują jego postanowienia,
d)    są właścicielami salonu kosmetycznego, który współpracuje z Organizatorem konkursu poprzez zakup towarów marki Peel Mission®, bloc®, lub Regener Max® i założy konto na Platformie www.peel-mission24.pl a powyższe konto zostanie zaakceptowane przez Organizatora.
e)    nie będą zachodzić wobec nich warunki wykluczające udział w Konkursie, o których mowa w pkt. 4.2 poniżej.
4.2    W Konkursie nie mogą brać udziału:

4.2.1    Osoby zatrudnione w obiektach świadczących usługi kosmetyczne, które nie współpracują z Organizatorem,

4.2.2    Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu) oraz współpracownicy Organizatora.

4.2.3 Konsumenci detaliczni – nie prowadzący działalności gospodarczej o charakterze usług kosmetycznych.

4.3    Spełnienie powyższych warunków przez osobę zgłaszającą swój udział w Konkursie będzie stwierdzał Organizator za pośrednictwem Komisji Konkursowej. W razie stwierdzenia poprawności (tj. spełnienia warunków, o których mowa w pkt 3.1 powyżej) osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zostanie poinformowana – pocztą tradycyjną lub elektroniczną – o akceptacji założonego konta na platformie www.peel-mission.pl i udziale w Konkursie.

4.4    Status Uczestnika Konkursu uzyskuje się po aktywacji Konta Uczestnika.

V. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

5.1    Punkty zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na Nagrody rzeczowe.

5.2    Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody wyszczególnione na platformie w Kategorii Katalog Nagród.
 

5.3 Ofertę Katalogu ustala Organizator konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty katalogu, czasowe udostępnianie i usuwanie produktów z oferty katalogu oraz modyfikację ich wartości liczoną w punktach.

5.4    Nagrody w Konkursie odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.). W przypadku, gdy wartość otrzymanej przez Uczestnika Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji. W przypadku, gdy wartość wybranej Nagrody jednorazowo przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania, o której mowa w  art. 21 ust. 1 pkt. 68 u. o. p. d. o. f., Uczestnik odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany  podatek dochodowy w wysokości 10 (dziesięć)% wartości tej Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u. p. d. o. f.

5.5    Nagrody rzeczowe w Konkursie odebrane przez Uczestnika w związku z wymianą zebranych Punktów, nie będą wysyłane samodzielną paczką, a tylko i wyłącznie wraz z kolejnym złożonym zamówieniem na towary znajdujące się w ofercie Organizatora (tj. produkty marki Peel mission®).

5.6    Po 31.12.2020 r. zostanie wyłonionych 3 Laureatów Konkursu. Zwycięzca otrzyma, z zastrzeżeniem postanowień pkt. VI, nagrodę główną za pierwsze miejsce, dwóch pozostałych Laureatów – nagrody główne odpowiednio za drugie oraz trzecie miejsce.

5.7    Każdy właściciel salonu, w którym w trakcie Konkursu sprzedaż produktów detalicznych marki Peel Mission®, Regener Max® oraz bloc® przekroczy wartość 15 000 zł netto (po cenie zakupu od Organizatora), otrzyma nagrodę wyróżnienia – Statuetkę i zostanie zaproszony na Galę Finałową (zaproszenie 1 osobowe).

VI. NAGRODY

6.1    Po zakończeniu Konkursu 31.12.2020 r., zostaną wyłonieni Uczestnicy, którym Organizator przyzna nagrody:
a)    3 Uczestników, którzy dokonają w trakcie Konkursu najwyższych zakupów towarów – produktów detalicznych, ale o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł netto (weryfikacja na podstawie cen zakupu towarów od Organizatora), przyznane zostaną nagrody główne:

  • I nagroda: 1 x POBYT DLA 2 OSÓB NA KUBIE (5 dniowa wycieczka, w terminie wybranym przez Organizatora z oferty pobytów operatora turystycznego)
  • II nagroda: 1 x POBYT DLA 2 OSÓB na wyspę kanaryjską (5 dniowa wycieczka, w terminie wybranym przez Organizatora z oferty pobytów operatora turystycznego)
  • III nagroda: 1 x POBYT W SPA DLA 2 OSÓB (na terenie Polski, w terminie wybranym przez Organizatora o wartości do 2000 zł brutto)

b)    Pozostali Finaliści otrzymają Statuetkę.

6.2    Finalistom i Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym terminu jej wykorzystania, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część nagrody.

6.3    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Finalisty lub Laureata.

6.4    Ten sam Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę główną.

VII. KOMISJA KONKURSOWA

7.1    Komisję Konkursową stanowią 4 osoby wskazane przez Organizatora, wybrane przez niego z grona jego przedstawicieli.

7.2    Komisja Konkursowa decyduje o zakwalifikowaniu Uczestników do konkursu – AKTYWACJI KONTA, informuje Uczestników Konkursu o przyznanym ich statusie.

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

8.1    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 stycznia 2021 roku.

8.2    Organizator nie zapewnia noclegu ani dojazdu na miejsce organizacji uroczystego bankietu, podczas którego zostaną rozdane nagrody główne po zakończeniu Konkursu, ani nie zwraca kosztu dojazdu.

8.3    Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1    Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych jest całkowicie dobrowolny.

9.2    Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych (imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania) w celu zawierania ich przez Organizatora w materiałach     związanych z przeprowadzanym Konkursem, zamieszczanych w publikacjach prasowych, biuletynach i wydawnictwach Organizatora. Administratorem danych    osobowych – w rozumieniu wspomnianej ustawy – jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.3    Finaliści Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do udziału w Konkursie i w związku z jego przeprowadzeniem przez Organizatora, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora ich wizerunku utrwalonego w czasie Finału podczas bankietu oraz przetwarzanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz nazwa salonu) przez Organizatora w materiałach promocyjno-reklamowych (w szczególności takich jak katalog, prasa branżowa, materiały internetowe) dotyczących Konkursu, wydawanych przez Organizatora w okresie od zakończenia Konkursu do jego kolejnej edycji. Powyższa zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje także zgodę na przesłanie przez Laureatów pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody, zdjęć dokumentujących wykorzystanie nagrody (np. pobyt na targach, na szkoleniu lub zdjęcie zakupionej torebki).

9.4    Na podstawie odrębnej umowy Laureaci Konkursu wyrażą zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora ich wizerunku do celów promocji i reklamy Konkursu. Powyższa zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmować będzie także zgodę na zestawianie wizerunku Laureatów z wizerunkami innych osób oraz zgodę na przeniesienie przez Organizatora Konkursu powyższej zgody na podmioty osobowo i/lub kapitałowo powiązane z Organizatorem oraz na gabinety kosmetyczne/salony SPA, itp. bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

9.5    Finaliści Konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora ich wizerunku (w tym na zestawianie wizerunku Finalistów z innymi wizerunkami) do promocji kolejnej edycji Konkursu poprzez umieszczanie ich wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych (w szczególności takich jak katalog, prasa branżowa, materiały internetowe) wydawanych przez Organizatora w okresie od zakończenia Konkursu do jego kolejnej edycji.

9.6    Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczące niniejszego Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

9.7    Naruszenie Regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania jakiejkolwiek nagrody.

9.8    Prawa i obowiązki Organizatora, osób zgłaszających swój udział w Konkursie i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu.

9.9    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia uczestników nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10.2    Organizator ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie mailowej na adres: biuro@empire.org.pl najpóźniej w terminie do 10.01.2021. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub bez dopełnienia procedury reklamacyjnej nie będą brane pod uwagę. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, jej adres, adres salonu, w którym pracuje, nazwisko i imię Opiekuna/szkoleniowca, który sprawuje opiekę nad salonem oraz dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Decyzja Organizatora w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nieodwołalna.

10.3    Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora.

10.4    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.